Energimærke

Ny skala energimærke

Vi er en del af Energistyrelsen og er ISO-9001 certificeret.

Når et hus sælges, er det lovpligtigt at have et gyldigt energimærke. Alle nye bygninger over 60 m² skal energimærkes inden ibrugtagning. En energikonsulent udfører energimærkning af bygninger, eks. i forbindelse med hussalg.

Rapporten bliver udarbejdet på baggrund af de bygningsmæssige forhold samt installationer, som har betydning for energiforbruget. I rapporten for energimærket fremgår: energiforbruget, forslag til renoveringer samt bygningens energiforhold. Energikonsulenter er bygningseksperter, som kan rådgive dig om energirenoveringer.

Lovgivning med hensyn til salg

Et hus, der sælges skal have et gyldigt energimærke. Det er sælgers ansvar at sørge for energimærkningen.

Energimærkningen er en lovpligtig del af ejendommens papirer, som køber skal gøres bekendt med, inden aftalen indgås.

Ved salg ved ejendomsmægler af en bolig eller ejerlejlighed, skal sælger forud for annoncering af sælgers ejendom udlevere energimærkning til ejendomsmægleren.

Ejerlejlighed/andelsbolig

Det er lovpligtigt at fremlægge en energimærkning, når en ejerlejlighed skal sælges. Energimærkning udarbejdes for hele ejendommen, hvor der er tale om etageejendomme. Hvor der er tale om, at de enkelte lejligheder alene er adskilt ved lodret skel, eller hvor der er tale om fritliggende boligenheder, kan energimærkning udarbejdes for den enkelte boligenhed. Det samme gælder hvor et boligfællesskab er organiseret i en andels- eller anpartsforening eller lignende.

Ejerforeningen, andelsforeningen eller anpartsforeningen er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed. Ejer man en lejlighed, kan man således til enhver tid kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning for ejendommen til rådighed uden beregning.

Energimærkets indhold

1) En vurdering, der viser hvor store energiudgifter,der er ved boligen – for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand.

Husets energimæssige tilstand vises på
en farveskala med skalaværdier fra A til G –
ligesom det kendes fra fx køleskabe og vaskemaskiner, hvor A er en bolig med et lavt energiforbrug og G er en bolig med et højt energiforbrug.

2) et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer, det kan svare sig at gennemføre på boligen.
Besparelsesforslaget viser også, hvor meget man kan mindske energiudgifterne, hvis man foretager forbedringer af boligen med ekstra isolering eller energivinduer f.eks.

Gyldighed

Energimærkets gyldighed står på mærkets forside. Energimærket må gerne genbruges, når huset skal sælges igen; blot det sker indenfor gyldighedsperioden. Energimærket har en holdbarhed på 10 år.

Hvilke bygninger skal energimærkes?

 • Enfamilieshuse og række,- kæde eller dobbelthuse
 • Bygninger med ejerlejligheder
 • Bygninger med andelsboliger, anparter og aktier i boligfællesskab
 • Bygninger til udlejning eller bygninger med lejeboliger.

Ved salg af en ejerlejlighed, anpart eller andelsbolig er det ejer-, anparts- eller andelsboligforeningen, der skal betale for energimærkningen og stille den til rådighed for sælger.

Ejendomme over 1000 m² skal energimærkes ved salg, udleje eller overdragelse.

Hvilke bygninger skal ikke energimærkes?

Undtagelser – Nogle bygninger er dog fritaget for energimærkning. Det er bl.a.:

 • Bygninger, der anvendes til gudstjenester og andre religiøse formål
 • Sommerhuse
 • Kolonihavehuse
 • Garager/carporte
 • Udhuse
 • Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 m²
 • Bygninger, der efter aftale mellem parterne skal rives ned efter salg
 • Bygninger, der er fredede

Automatmærker uden bygningsgennemgang

Nyere enfamiliehuse – under 25 år – kan energimærkes uden bygningsgennemgang (automatmærker). Dog skal nybyggeri, hvor der er ansøgt om byggetilladelse efter 31. marts 2006, have udarbejdet energimærkning med bygningsgennemgang inden færdigmelding, for at der senere kan automatmærkes. Der er også en betingelse, at ejer garanterer, at der ikke er sket væsentlige bygningsændringer, der kan have betydning for den energimæssige ydeevne, ellers skal ejendommen energimærkes.

Du kan læse mere om energimærkningen her: Brochure – Energimærkning

Energimærke Næstved, Roskilde, København, Fyn, Ringsted, Sorø, Køge, Vordingborg, Slagelse, Skælskør, Præstø, Stege, Holbæk, Kalundborg, Odense, Svendborg